Partners

Door samen te werken met andere partijen blijven we ontwikkelen en betrokken in de wijken en buurten. We kunnen bij onze partners terecht voor zowel praktische als formele zaken. Op onze locatie Binnenstad werken we met de volgende partners samen.

De Bibliotheek Midden-Brabant

Elke 6 weken worden er boeken geleend die bij de thema’s passen van Uk & Puk. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf te lezen, maar uiteraard lezen onze medewerkers met enige regelmaat een verhaaltje voor. Ook brengen we wel eens een bezoek aan de bibliotheek met de kinderen aan de bij eens specifieke activiteit.

Tilburgse kinderopvangorganisaties

Verschillende organisaties, die kinderopvang aanbieden in de gemeente Tilburg, hebben zich verenigd via het platform K013. Zij hebben gezamenlijk een manifest opgesteld, waarin de visie staat beschreven op verschillende aspecten van kinderopvang.

T-primaiR

Bestuurders van onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, in de regio Tilburg, hebben zich verenigd in de onderwijscoöperatie T-PrimaiR. Zij werken samen in het belang van de ontwikkeling van hun leerlingen en staan voor een sterke onderwijsagenda. Als schoolbesturen dragen ze samen bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen in de regio Tilburg. De verbinding tussen kinderopvang en onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom werken ook wij samen met T-PrimaiR en haar schoolbesturen op wijkniveau in én rondom de scholen.

Belastingdienst Toeslagen

Als kinderopvang hebben we een actieve samenwerking met de Belastingdienst Toeslagen. Door een convenant en een accountantsverklaring mogen wij gegevens uitwisselen met de Belastingdienst Toeslagen. Hierdoor ontvang je minder brieven om gegevens aan te leveren. Daarnaast kunnen wij bemiddelen (als intermediair) wanneer er problemen zijn tijdens het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiervoor nemen wij contact op met een speciale afdeling van de Belastingdienst Toeslagen.

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een educatieve agenda opgesteld, samen met de besturen van kinderopvang en onderwijs. Hierin zijn de ambities vastgelegd voor het onderwijs in Tilburg, waar wij vanuit onze rol met voorschoolse educatie aan deelnemen. Wij hebben tevens een subsidierelatie met de gemeente Tilburg om de kwaliteit van de voorschoolse educatie op een hoog niveau te houden. Daarnaast werken wij samen met de gemeente en andere besturen binnen de kinderopvang om gezamenlijke belangen te behartigen binnen de stad.

GGD Hart voor Brabant

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van alle kinderopvangcentrums. Ze zijn een belangrijke partner voor ons op het gebied van pedagogiek, hygiëne en veiligheid, waarbij wij specifieke vraagstukken voor kunnen leggen ter verbetering van onze kwaliteit.

Geschillencommissie kinderopvang

Onze kinderopvang is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang, gespecialiseerd in het oplossen van klachten en geschillen. Wij streven ernaar om een klacht intern op te lossen vanuit de visie: “Een klacht als cadeautje voor meer kwaliteit”.