Disclaimer

Disclaimer voor despelendekinderopvang.nl en onze e-mail communicatie
Op deze pagina vind je de disclaimer van despelendekinderopvang.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Spelende Kinderopvang. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Spelende Kinderopvang is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Spelende Kinderopvang.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Spelende Kinderopvang te mogen claimen of te veronderstellen.

De Spelende Kinderopvang streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Spelende Kinderopvang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mailberichten
De informatie in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer je een e-mailbericht per abuis ontvangt, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij je in dat geval het betreffende e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Wij, De Spelende Kinderopvang, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan onze e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van despelendekinderopvang.nl op deze pagina.

Informatie
Voor vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site, kun je contact opnemen via ons contactformulier .