Over ons

Spelen.Leren.Groeien.

Terug naar toen. Naar dat moment waarop je met een vriendje dat gewéldige zandkasteel met slotgracht bouwde. Die ene kleurwedstrijd die je won door het maken van een tekening waar je al dagen aan bezig was. Of het feest van je oma waar je mocht optreden met een dansje. Juist dát zijn de momenten die je bij zijn gebleven van vroeger. Herinneringen die je toen maakte doordat je spelend, leerde en groeide tot de persoon zoals je vandaag de dag bent. Dát is wat centraal staat bij De Spelende Kinderopvang.

DE SPELENDE
KINDEROPVANG

Spelen. Leren. Groeien.

Visie

De Spelende Kinderopvang gelooft dat spelen de basis is voor kinderen om te kunnen leren en groeien. Daarom bieden we flexibele, toegankelijke en duurzame kinderopvang voor alle kinderen in de gemeente Tilburg. Doordat we een duidelijke visie hebben, durven wij flexibel te zijn, bewegen wij gemakkelijk mee en zijn we wendbaar. Wij dagen onze medewerkers uit en stimuleren ze om hun talenten verder te ontwikkelen binnen onze organisatie.

Alle belanghebbenden worden hierbij optimaal verbonden. Het aanbod van onze organisatie sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van het individu. Ouderbetrokkenheid is hierbij zichtbaar en opvoedondersteuning is vraaggericht. Binnen de gemeente Tilburg wordt onze rol als professionele aanbieder van kinderopvang verder verstevigd.

Visie kinderparticipatie
Bij De Spelende Kinderopvang willen we niet alleen voor kinderen zorgen. We willen ze ook iets bieden! Kinderparticipatie is bij De Spelende Kinderopvang daarom ook meer dan alleen bedenken wat je graag wilt doen. We betrekken kinderen bij de uitvoering van hun eigen ideeën. De Spelende Kinderopvang heeft daarom ook een eigen kinderraad.

Visie ouderparticipatie
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk voor De Spelende Kinderopvang. Het belangrijkste doel hiervan is inhoud geven aan educatief en pedagogisch partnerschap. Hieronder verstaan we een wederzijdse betrokkenheid van ouders en medewerkers van De Spelende Kinderopvang, om zo ideale omstandigheden te creëren voor leren, thuis en in de kinderopvang.

Missie

De Spelende Kinderopvang biedt professionele kinderopvang aan voor baby’s tot en met kinderen van 12 jaar, waarbij alles is gericht op de ontplooiing van kinderen tot sociale, zelfstandige, creatieve en kritische individuen. Dit doen wij in volledige samenwerking met hun ouder(s) / verzorger(s) en de samenwerkingspartners op wijkniveau.

Samengevat: spelen, leren, groeien

  • Spelen is het plezier
  • Leren is de ontwikkeling
  • Groeien is de ontplooiing

Spelen is het plezier
Spelen is de basis voor kinderen. Door te spelen leren ze. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het spel. Plezier staat daarbij voorop!

Leren is de ontwikkeling
Door kinderen een rijke speelleeromgeving te bieden, worden ze geprikkeld in hun nieuwsgierigheid. We dagen ze uit om tot leren te komen en zich te ontwikkelen.

Groeien is de ontplooiing
Onze professionals sluiten aan bij het spel van de kinderen. Door ze hierbij te observeren worden kansen zichtbaar. Hierdoor groeien kinderen in hun ontwikkeling.

Waar geloven we in?

Plezier
Wij zien plezier als kracht van de organisatie. Het verbindt, geeft energie en stimuleert.

We werken met enthousiasme waardoor kinderen met veel vreugde bij ons spelen. Je merkt dit aan de kinderen, wat rust en het vertrouwen geeft om ze met een goed gevoel bij ons te laten spelen. Iedereen voelt een warm welkom. Doordat we op deze manier plezier gezamenlijk beleven, voelt iedereen zich betrokken bij de organisatie.

Veiligheid
We bieden een fysiek en emotioneel veilige omgeving voor iedereen. Dit betekent voor ons; jezelf mogen zijn, luisteren naar elkaar zonder te oordelen, geborgenheid bieden en respect voor elkaar en de omgeving. Dit alles op basis van gelijkwaardigheid. Zo leggen we de basis voor gelijke kansen.

Toewijding
Wij zijn er met veel zorg en aandacht voor elkaar. Met volledige toewijding begeleiden wij kinderen op weg naar volwassenheid. Wij dragen dit iedere dag met passie uit. Wij zetten ons met volle overtuiging in voor duurzame samenwerking.

Inspiratie
We bieden een inspirerende omgeving waar ruimte is om ideeën te laten leven. We motiveren anderen om de uitwerking van deze ideeën over te nemen, uit te breiden en te verspreiden. Iedereen voelt zich veilig om buiten de bestaande kaders te denken.