Privacy

Doel
Heldere en transparante informatie geven over hoe De Spelende Kinderopvang omgaat met persoonsgegevens.

Uitgangspunten
De Spelende Kinderopvang gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in het kader van privacy aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming indien deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van een ieders rechten omtrent diens persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de dienstverlening en/of het sturen van uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan het overeengekomen contract.

Grondslag voor deze verwerking is: de (plaatsings)overeenkomst.

Van klanten verwerken wij in ieder geval de onderstaande gegevens:

 • naam, adres en woonplaats van de ouders/verzorgers;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • geboortedatum van het kind;
 • gezinssamenstelling;
 • inkomen van de ouders/verzorgers (alleen indien nodig voor subsidie);
 • overige relevante privé-informatie;
 • BSN ouders/verzorgers en kind;
 • bankgegevens;
 • specifieke gegevens m.b.t. de verzorging van het kind.

Van leveranciers verwerken wij:

 • naam, adres en woonplaats ;
 • (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres;

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven
Persoonsgegevens voor nieuwsbrieven worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van klanten en medewerkers d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: toestemming van de betrokkenen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • e-mailadres;

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of koppeling via social media, e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • telefoonnummer en e-mailadres;

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • titels, naam, voorletters en tussenvoegsel;
 • adres, postcode, woonplaats, provincie, land;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat;
 • bankrekeningnummer;
 • strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende;
 • salarisgegevens;
 • datum in- en uit dienst
 • profieleigenschappen, competentieontwikkeling en doelstelling
 • functie en afdeling
 • kopie ID-bewijs;
 • BSN;
 • opleidingen;
 • vakbondslidmaatschap;
 • foto’s;
 • aangeboden CV.

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Derde partijen kunnen zijn:

 • Belastingdienst
 • GGD
 • de gemeente
 • onderwijsinstellingen
 • softwareleveranciers en technisch ICT beheerder;
 • gecontracteerd financieel en/of salarisverwerkingsbureau;
 • externe dienstverlening van deskundigen.

Daarnaast delen wij alleen persoonsgegevens met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU/EER.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens;
 • alle personen die namens ons van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
 • papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, zijn opgeslagen achter slot en grendel.

Rechten omtrent gegevens
Als klant heb je een aantal rechten waardoor je het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons kunt controleren.

Deze rechten zijn:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering
 • Recht op aanvulling
 • Recht op verwijdering of afscherming

Je rechten gebruik je door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen.

Website
Wanneer je onze website bezoekt worden enkele gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meeste worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee je ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je bijvoorbeeld een contact- of inschrijfformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op je aanvraag te reageren.

Cookies
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Vragen
Voor vragen/klachten over de bescherming van persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via het contactformulier . Wil je meer weten over privacy? Kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens.